Clyde

39 tekstów – auto­rem jest Cly­de.

Są w nas ta­kie cienie, którym boimy się na­dać kształtu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 19 maja 2018, 17:39

Odzie­dziczyłem po­gardę dla wszys­tkiego co nie jest moim od­bi­ciem w lustrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2018, 21:58

Życie to kwes­tia czasu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2018, 00:10

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się po tym, jak zacho­wują się w grupie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lutego 2018, 21:22

Drogi przyjacielu

Mój dro­gi przy­jacielu, czy pa­miętasz mnie jeszcze?
Czy pa­miętasz czas spędzo­ny razem?
Roz­mo­wy o bólu i chwale?
Czy pot­rze­bujesz mnie czasem?
Czy myślisz w miesiącu choć raz o naszej sprawie?
Czy mówiąc "żeg­naj" miałeś na myśli la­ta całe?
A może...
Ból. Już nie mogę dalej... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 stycznia 2018, 19:38

Spośród wszys­tkiego to właśnie emoc­je.
Tyl­ko one są praw­dzi­we.
W nich jest początek i koniec. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2018, 01:59

Cza­sami lu­bię spra­wiać, że płaczesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 grudnia 2017, 18:30

Życie to za­bawa, a my wciąż za­pomi­namy jak być dziećmi. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 września 2017, 00:56

Wol­no się uczyć na błędach. A na swoich już najwolniej. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 lipca 2017, 16:18

Nie mam cza­su dla ludzi, którzy nig­dy nie mają czasu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2017, 16:14

Clyde

Zeszyty
  • Glimpse – Życiowe cy­taty i myśli.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Clyde

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

21 maja 2018, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

20 maja 2018, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

19 maja 2018, 21:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wolno się uczyć na [...]

19 maja 2018, 17:39Clyde do­dał no­wy tek­st Są w nas ta­kie [...]

30 kwietnia 2018, 23:04oszi3 sko­men­to­wał tek­st Odziedziczyłem po­gardę dla wszys­tkiego [...]

30 kwietnia 2018, 21:58Clyde do­dał no­wy tek­st Odziedziczyłem po­gardę dla wszys­tkiego [...]

18 kwietnia 2018, 00:10Clyde do­dał no­wy tek­st Życie to kwes­tia cza­su.  

22 marca 2018, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

22 marca 2018, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

4 lutego 2018, 06:13yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwych przy­jaciół poz­na­je się [...]